Živi Atelje DK | Ivica Ivčević | Scenografija odluke — Scenography of a decision | 26.6

20170626 Ivica Ivčević visual

On Monday June 26th, at 19h, the Živi Atelje DK gallery welcomed the opening of the photographic exhibition SCENOGRAPHY OF A DECISION by IVICA IVČEVIĆ. Event and pictures of the opening are available for your viewing.

From the exhibition preface:

Works from the series Scenography of a Decision are a multi-layered experiment of observing one’s own existence and the medium which carries it – photography. Symbolic, seemingly with a certain inaccessibility toward the observer, the works portray an internalised process of questioning and confronting one self, brought to the final limits of stripping down.

Personal confrontations taking place in the photographs are visually clarified in a dual state, which represents an internal battle with one’s perception of self.

On one hand there is an element of showcasing a bare body and spirit as a kind of last stage of sincerity with one’s self – reaching the final limit where nothing but our own body exists. But the other side is also visible, which symbolizes insecurity, vulnerability, the search for a meaning. Distortions, usage of scenography of the space in which the author confronts himself and the disappearance behind an object and in corners of a room are a reflection of escape as well as unclear images of one self.

The rooms of an apartment where the works are taking place, although more as a backdrop, also carry symbolic messages. They are the prime space of confrontation in which the process gradually takes place, but without a clear final message. Some spaces are only hints, while other clearly present the bare state of spirit compared to outer life which takes place silently in certain photographs. All living spaces of the apartment are included as fixed and slightly hermetic pints in time within which changes can, but do not have to take place.

The works bring an honesty in presenting one’s own turmoil – there are no limits in emotional states, but the lost lines are shown which point to the complexity of the human spirit and an often insecure path toward clarification.

Ana Marija Petričević

___________

The exhibition is open from

26.6. – 30.6.2017.

Gallery working hours

18:00-20:00 sati

Živi Atelje DK

Ilica 110, Zagreb

gallery coordinator: Maja Subotić Šušak

___________

U ponedjeljak 26. lipnja u 19 sati u galeriji Živi Atelje DK otvara se izložba SCENOGRAFIJA ODLUKE koja predstavlja fotografski projekt IVICE IVČEVIĆA.

Iz predgovora izložbe:

Radovi iz serije Scenografija odluke su višeslojni eksperiment promatranja vlastite egzistencije i medija koji ga prenosi – fotografije. Simbolični, naoko i s određenom nepristupačnošću prema promatraču, radovi prikazuju internalizirani proces preispitivanja i suočavanja sa samim sobom, doveden do krajnjih granica ogoljivanja.

Osobna suočavanja koja se odvijaju u fotografijama su vizualno razjašnjena u dvojakom stanju koje predstavlja internu bitku nad vlastitom percepcijom.

U jednu stranu postoji element uprizorivanja ogoljenog tijela i duha kao svojevrsnog zadnjeg stanja iskrenosti sa samim sobom – dovođenja do zadnje granice gdje ništa ne postoji doli vlastitog tijela. No tu je vidljiva i druga strana koja simbolizira nesigurnost, ranjivost, potragu za smislom. Distorzije, korištenje scenografije prostora u kojem se autor suočava sam sa sobom te nestajanje iza predmeta i u kutovima soba su refleksija bijega kao i nejasne slike sebe.

Prostori stana u kojem se radovi odvijaju, iako su više kulisni, također nose simbolične poruke. Oni su glavno mjesto suočavanja u kojem se proces postupno odvija, no bez jasne krajnje poruke. Neki su prostori tek naznake, dok drugi jasno prikazuju ogoljena stanja duha koja su postavljena u komparaciji s vanjskim životom koji se tiho odvija na određenim fotografijama. Svi životni prostori stana su obuhvaćeni kao fiksne i pomalo hermetične točke u vremenu unutar kojih se promjene mogu ili ne moraju dogoditi.

Radovi unose iskrenost u prikazivanju vlastitih previranja – ne postoje krajnosti u emocionalnim stanjima, ali se prikazuju izgubljene crte koje ukazuju na kompleksnost ljudskog duha i često nesiguran put prema razjašnjenju.

Ana Marija Petričević

Izložba je otovorena do 30. Lipnja (zakljućno).

___________

Izložba otvorena

26.6. – 30.6.2017.

Radno vrijeme galerije

18:00-20:00 sati

organizacija: Živi Atelje DK

voditeljica galerije: Maja Subotić Šušak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *