“Kretanja / Movements” / UNSEEN in Zagreb

Site specific event: selma banich u suradnji sa Sarom Salamon i kolektivom Žene ženama

“Zadnji događaj u okviru ovogodišnjeg izdanja UNSEENA donosi site specific event koji će se održati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Na mobilnom kino kamionu prikazat će se kratki film Kretanja uz selekciju kratkih filmova iz Latinske Amerike i Zapadne Papue, a kolektiv Žene ženama će prirediti male sočne zalogaje za prisutne.
Veselimo se!

selma banich u suradnji sa Sarom Salamon /
selma banich in collaboration with Sara Salamon Kretanja / Movements trokanalna videoinstalacija (21’) i publikacija, 2022 /
three-channel video installation (21′) and publication, 2022Sudjeluju: Ana Dana Beroš, Asja Korbar, Cyrille Cartier, Emina Bužinkić, Jasenka Kosir, Josipa Lulić, Karla Crnčević, Lejla Juranić, Maddalena Avon, Marijana Hameršak, Romana Pozniak i Tea Vidović
Kamera: Sara Salamon i Tjaša Kalkan
Montaža: Sara Salamon
Obrada zvuka: Adam SemijalacPrepoznajući no-border aktivizam kao društveno transformativnu praksu koja subvertira granice i ugnjetavanje nacionalnih država i kapitalizma, audiovizualni rad i publikacija Kretanja / Movements istražuje, dokumentira i promatra no-border pokret na Balkanu kao kontinuiranu feminističku borbu za slobodniji i pravedniji svijet. Kritički gledajući na koncepte otpornosti i održivosti koji se koriste za normalizaciju ljudske i neljudske patnje u kapitalizmu, Kretanja / Movements govore o nasilju i traumi, krhkosti kao iskustvu radikalnog otpora i iscjeljivanju kao alatu za društvenu promjenu i oslobođenje. Kretanja / Movements su inspirirana životima borkinja, migrantica, radnica, političkih aktivistica, umjetnica i mnogih drugih žena i rodno varijantnih osoba koje se, unatoč sve represivnijim društvenim okolnostima i režimima kontrole, nastavljaju okupljati kako bi ispričale svoju priču o slobodi. Slobodi kao ultimativnoj feminističkoj koreografiji u vremenu globalnih prostornih, geopolitičkih, klasnih i rodnih ograničenja.featuring: Ana Dana Beroš, Asja Korbar, Cyrille Cartier, Emina Bužinkić, Jasenka Kosir, Josipa Lulić, Karla Crnčević, Lejla Juranić, Maddalena Avon, Marijana Hameršak, Romana Pozniak, and Tea VidovićCinematography: Sara Salamon and Tjaša Kalkan
Editing: Sara Salamon
Audio mastering: Adam SemijalacBy understanding no-border activism as a socially transformative practice that subverts the borders and oppression of nation-states and capitalism, the work explores, documents, and observes the no-border movement in the Balkans as a continuous feminist struggle for a freer and fairer world. Looking critically at the concepts of resilience and sustainability used to normalize human and non-human suffering under capitalism, the Movements speak of violence and trauma, fragility as an experience of radical resistance, and healing as a tool for social change and liberation.Kretanja / Movements are inspired by the lives of fighters, migrants, workers, political activists, artists, and many other women and gender-variant people who, despite increasingly repressive social circumstances and regimes of control, continue to gather to tell their story of freedom. Freedom as the ultimate feminist choreography in a time of global spatial, geopolitical, class, and gender restrictions.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *