Iva Valentić | Short Stories | 8 February

DSCF0896

Iva Valentić invites us to transcend the boundaries of tradition, time, space and prejudices following lines by Chinese ink on rice paper, a technique she mastered at the prestigious Beijing art academy that followed her art studies in Venice.

From the Exhibition Preface

Art is decoration or communication. The distinction depends mostly on the conscientious engagement of the participants – both the artist and viewer. The artist conscientiously realises her or his wish to communicate, thus not hiding away from responsibility. On the other side, the viewer listens, reads and realizes, opening his or her own feelings, while allowing for the reshaping of their inner being that is so often shackled with prejudices. Prejudices and running away from responsibility are two sides of the same wall that blocks communication and interference—the physic’s meaning in which two waves become one—relegating the art work to the level of decoration.

Lynne McTaggert, a scientist and writer, talks of conscientiousness as a physical phenomenon, not just a brain activity. The Chinese ink on rice paper technique, the heritage of Chinese traditional painting and calligraphy, is the bodily, physical manifestation of conscientiousness and life expressed through a line. After Iva Valentić studied painting in Venice, she expanded on that heritage at a prestigious art academy in Beijing. Iva tells me: «Everyone has one’s own line and I would like everyone to express their line and communicate in that way.»

The film «Arrival» inspired by Ted Chiang’s short story «Story of Your Life» still shows in Zagreb movie theaters. It brings calligraphic communication of semantic symbols to penetrate our euro-americanized pop-culture. The film serves as a simple manual for experiential reading of Iva’s short stories on rice paper: find the beginning of the line, visualize the movement of the body and mind that created that line, and allow yourself to intimately connect with it, like with a partner in dance.

Iva’s artistic process is meditative and intuitive, resulting in the universal visual expression of communicating the essence. She describes it as «balance of impulse and control».

In the world of art history, maybe this is best summarized in «Aesthetics of the Oppressed» by Augusto Boal: «To gain access to these ultimate and unique realities, we have artists, whose aesthetic activities – that is, activities related to the senses – capture unicities and allow us to know true reality, which is always unique. In Art, as Aesthetic Process, and in the Work of Art, as finished article, as Artistic Product, the human being enters into contact with the real – as in passionate orgasm or in delirium.»

Iva Valentić’s «Short Stories» are best read with the eye of the heart open.

Saša Kralj

About the artist

Iva Valentić, graduated in 1990, cum laude, in painting at the Art Academy in Venice, Italy, in the class of professor Carmelo Zotti. In 1997 she studied Chinese calligraphy for two years at the Central Academy of Arts in Beijing, under mentorship of professor Wang Yong. She graduated in sinology at University of Zagreb’s Faculty of Humanities and Social Sciences in 2011. Born in Zagreb where she currently lives, Iva works as a painter and teacher of Chinese calligraphy and traditional painting. She has participated in numerous individual and collective exhibitions in Croatia and abroad. www.ivavalentic.com

Iva Valentić’s exhibition will last until Saturday, 11 February.

_________

Živi Atelje DK | Iva Valentić | Kratke priče | Izložba slika, 8. veljača

U srijedu 8. veljača u 19 sati u galeriji Živi Atelje DK otvara se samostalna izložba slika Ive Valentić, “Kratke priče”

Iva Valentić nas poziva da pređemo granice tradicije, vremena, prostora i predrasuda, slijedeći linije povučene kineskim tušem na rižinom papiru, u tehnici koju je usavršila na prestižnoj umjetničkoj akademiji u Beijingu nakon studija slikarstva u Veneciji.

Iz predgovora o izložbi

Umjetnost je dekoracija ili komunikacija. Često ta razlika ovisi o svjesnom angažmanu sudionika – umjetnika i gledatelja. Umjetnik osvješćuje želju za komunikacijom, dakle ne skriva se od odgovornosti. S druge strane gledatelj istražuje, sluša, čita i osvještava otvaranje svojih osjećaja te dopušta mogućnost preslagivanja unutarnjeg bića često sputanog predrasudama. Predrasude i bijeg od odgovornosti su dvije strane zida koji onemogućava interferenciju (komunikaciju) i ostavlja umjetničko djelo na nivou dekoracije.

Lynne Mc Taggart, znanstvenica i spisateljica, kaže da je svijest tjelesna pojava, a ne samo moždana. Tehnika kineskog tuša na rižinom papiru, nasljeđe kineskog tradicionalnog slikarstva i kaligrafije (Iva Valentić je nakon studija slikarstva u Veneciji baš to studirala na prestižnoj akademiji u Beijingu), upravo je ta tjelesna manifestacija svijesti i života izražena linijom. Iva kaže: “Svatko ima svoju liniju i ja bih htjela da svi ljudi naprave liniju i na taj način komuniciraju.”

U zagrebačkim kinima još uvijek se prikazuje američki film “Dolazak”, snimljen prema djelu Teda Chianga “Priča o tvom životu”, u kojem je kaligrafska komunikacija semantičkim simbolima konačno prodrla i u našu euro-amerikaniziranu pop-kulturu. Film zapravo ispada jednostavan priručnik za iskustveno čitanje Ivinih kratkih priča na rižinom papiru: pronađite početak linije, vizualizirajte pokret tijela i uma koji je stvarao tu liniju i dopustite vlastito intimno iskustvo da se s tim poveže, kao u plesu s partnerom.

Ivin umjetnički proces je meditativan i intuitivan. Ona ga opisuje kao “balans impulsa i kontrole”. Taj proces je univerzalni vizualni izraz komunikacije suštine.

U svijetu povijesti umjetnosti možda je to najbolje sažeo Augusto Boal u svojoj “estetici podtlačenih” : “Za pristup tim ultimativnim i jedinstvenim realnostima mi imamo umjetnike čije estetske aktivnosti – dakle aktivnosti vezane za osjetila – bilježe jedinstvenosti i pomažu našoj spoznaji prave Stvarnosti koja je uvijek jedinstvena. U umjetnosti, tom Estetskom Procesu, kao i u Umjetničkom Djelu, završnom činu Umjetničke Proizvodnje, ljudska bića ostvaruju kontakt sa stvarnošću – kao u strastvenom ljubavnom zanosu ili u deliriju.”

Kratke priče Ive Valentić najbolje je čitati otvorenim okom srca.

Saša Kralj

O autorici izložbe

Iva Valentić, 1990. diplomira slikarstvo, cum laude, na Likovnoj akademiji u Veneciji u klasi prof. Carmela Zottija. 1997. godine osvojila je stipendiju za dvogodišnji studij kineske kaligrafije na Centralnoj likovnoj akademiji u Pekingu u klasi prof. Wang Yonga. Slobodni trogodišnji studij kineskog jezika i kulture (Sinologije) završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2011. Iva je rođena u Zagrebu gdje i sada živi i radi kao samostalni umjetnik te podučava kinesku kaligrafiju i kinesko tradicionalno slikarstvo. Sudjelovala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. www.ivavalentic.com

Izložba ostaje otvorena do subote, 11. veljača.

Radujemo se vašem dolasku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *