Vera Dajht-Kralj | Izvan vidljivog: javna plastika / Beyond Visible: Public Sculpture | 3.10

Beyond Visible: The Public Sculpture of Vera Dajht-Kralj

The exhibition “Beyond Visible: The Public Sculpture of Vera Dajht-Kralj” will open on October 3rd at 18:00 at the Croatian Museum of Architecture – HAZU (Ul. Ivana Gorana Kovačića 37) and will remain open until October 31. The promotion of the monograph by the same title will take place on October 24th at 18:00 in the same exhibition space, and an expert guided tour is planned for October 27th at 11:00.

*(Bilingual message Croatian and English)

The exhibition “Beyond Visible: The Public Sculpture of Vera Dajht-Kralj” explores the sculpture in public space made by sculptress Dajht-Kralj, representing the least examined part of her opus, encompassing around 20 sculptures, busts, reliefs and monuments, as well as over 30 tender projects for public sculptures, mostly in Croatia, but also in Macedonia, Slovenia, Serbia, Canada, Democratic Republic of the Congo and Switzerland. The exhibition also showcases numerous unrealized tender projects and proposals alongside completed sculptures, presented to the public for the first time and covering the time span from 1954 to 2008. Sketches, drawings, models, tender projects, sculptures and poems illustrate the developing idea of the sculptress’ visual, but also thought processes, and are presented as an important part of the very work on sculpture projects in public space. The exhibition is divided into topic areas that include the basic aspects of each part of her opus, the relationship of the sculpture to space, communication with passersby, the human figure representation, rhythm and color, metamorphosis of shape and the cooperation with architects on joint projects.

The exhibition represents the final phase of a multi-year research and is part of a broader project of archiving and digital processing, conservation and restoration of the Vera Dajht-Kralj Collection, now part of the protected cultural heritage of Croatia. The goal of the project conducted within Živi Atelje DK (Living Atelier DK), with the participation of experts and students of art history, museology and restoration, is to preserve the heritage and make it visible and permanently accessible to the broader public.

The entire exhibition was organized by a non-governmental organization in a way that can inspire similar associations to do the same with their collections. Young people, curators, designers, gallery coordinators, artists and other enthusiasts are the backbone of Živi Atelje DK (Living Atelier DK).

The exhibition was conceptualized to go beyond only showing the final result of the competition entry for a monumental sculpture. The exhibition was conceptualized to also show the development of an idea through the creative process in the artistic medium of drawing, painting and sculpture medium.

This is the reason for which we highly recomment this exhibition to all especially those who are involved in creative work.

Vera Dajht-Kralj

Vera Dajht-Kralj (1928 – 2014) graduated from the Academy of Fine Arts in the class of professors Frano Kršinić and Antun Augustinčić, and in 1953 she completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Paris. Since 1952 she has exhibited in solo exhibitions including in Zagreb, Dubrovnik, Vienna, Belgrade, Brissago, Capetown, Stellenboch, Krapina and Grožnjan and has participated in more than 80 group exhibitions at home and abroad (Egypt, Italy, France, Germany, Greece etc.) She is the recipient of numerous awards and recognitions and participated in several art symposia and art colonies. In 1956, she founded her own studio in Ilica 110 in Zagreb, where she worked her whole life. Her statue “Window” was selected for Tkalčićeva street and realized in Zagreb in 1991.

Exhibition curator and author of monograph: Ana Kršinić-Lozica

Project collaborators: Ana Marija Petričević, Saša Kralj, Anyla Kabashi

Designer: Maja Subotić Sušak

We are very thankful to all the individual donors and their support that made the realization of this project possible and the Croatian Museum of Architecture – HAZU. Support was also given by the City of Zagreb and the Croatian Ministry of Culture.

The exhibition is open until the 31st of October, working days (except Monday) from 12:00 (12 pm) to 18:00 (6 pm) and weekends 10:00 (10 am) to 14:00 (2 pm). The museum is closed on Saturday, 5th of October and Sunday, 6th of October.

____

Izvan vidljivog: javna plastika Vere Dajht-Kralj

Izložba „Izvan vidljivog: javna plastika Vere Dajht-Kralj” otvara se 3. listopada u 18h u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU, te ostaje otvorena do 31. listopada. Promocija istoimene monografije održat će se 24. listopada u 18h u prostoru izložbe, a stručno vodstvo predviđeno je za subotu 27. listopada u 11h.

*(Bilingual message Croatian and English)

Izložba „Izvan vidljivog: javna plastika Vere Dajht-Kralj” bavi se skulpturom u javnom prostoru kiparice Dajht-Kralj, što predstavlja dosad najmanje istraženi dio njena opusa koji obuhvaća dvadesetak skulptura, bista, reljefa i spomeničkih obilježja, te više od trideset natječajnih projekata za javnu plastiku većinom na području Hrvatske, ali i Makedonije, Slovenije, Srbije, Kanade, Demokratske Republike Kongo i Švicarske. Na izložbi su uz izvedene skulpture zastupljeni brojni nerealizirani natječajni projekti i prijedlozi koji se po prvi puta prezentiraju javnosti i koji obuhvaćaju vremenski raspon od 1954. do 2008. godine. Idejne skice, crteži, makete, natječajni projekti, skulpture i pjesme ilustriraju idejni razvoj kiparičinih vizualnih, ali i misaonih istraživanja te su prezentirane kao važan dio samog procesa rada na projektima skulpture u javnome prostoru. Izložba je podijeljena na tematske cjeline koje obuhvaćaju osnovne aspekte tog dijela kiparičina opusa, a to su odnos skulpture i prostora, komunikacija s prolaznikom, propitivanje modusa reprezentacije ljudske figure, ritam i boja, metamorfoze oblika te suradnja s arhitekticama i arhitektima na zajedničkim projektima.

Izložba predstavlja završnu fazu višegodišnjeg istraživačkog rada te je dio šireg projekta arhivske i digitalne obrade, konzervacije i restauracije Zbirke Vere Dajht-Kralj, koja je preventivno zaštićena kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Cilj je projekta, koji se provodi u okviru Živog Ateljea DK i u kojem sudjeluje tim stručnjaka i studenata povijesti umjetnosti, muzeologije i restauracije, sačuvati ostavštinu od propadanja i učiniti je vidljivom i trajno dostupnom široj publici.

Izložbu je u cijelosti organizirala udruga, uspostavivši obrazac koji mogu slijediti druge zbirke ovakog tipa. Mladi ljudi, kustosi, dizajneri, voditelji galerije, umjetnici, i drugi entuzijasti okosnica su udruge Živi Atelje DK.

Izložbom se ne predstavljaju samo rješenja za monumentalnu skulpturu, već ilustrira razvoj ideje i načine na koj kreativni misaoni proces funkcionira unutar različitih umjetničih medija.

To je razlog zbog kojeg preporučamo posjet ovoj izložbi svima, a posebno onima koji se i sami bave kreativnim radom.

Vera Dajht-Kralj (1928. – 2014.) diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Frana Kršinića i Antuna Augustinčića, te je 1953. završila poslijediplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Parizu. Od 1952. samostalno je izlagala među ostalim u Zagrebu, Dubrovniku, Beču, Beogradu, Brissagu, Capetownu, Stellenbochu, Krapini, i Grožnjanu, a sudjelovala je na više od 80 grupnih izložbi u zemlji i inozemstvu (u Egiptu, Italiji, Francuskoj, Njemačkoj i Grčkoj itd.) Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja te je sudjelovala na nekoliko umjetničkih simpozija i likovnih kolonija. 1956. godine uspostavila je vlastiti atelje u Ilici 110 u Zagrebu u kojem je radila do kraja svog radnog i životnog vijeka. Njezina skulptura »Prozor« je 1991. godine prihvaćena kao idejno rješenje i postavljena je u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu.

Autorica izložbe i monografije: Ana Kršinić-Lozica

Suradnici na realiziji programa: Ana Marija Petričević, Saša Kralj, Anyla Kabashi

Dizajn: Maja Subotić Sušak 

Zahvaljujemo svim brojnim podržavateljima na njihovim pojedinačnim donacijama uz čiju je pomoć realiziran ovaj projekt te Hrvatskom muzeju arhitekture – HAZU. Izložba je realizirana uz dodatnu potporu Grada Zagreba i Ministarstva kultura RH.

Izložba je otvorena do 31.10., radnim danom od 12 do 18 sati (osim ponedeljkom), a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati. Muzej je zatvoren u subotu 5.10. i u nedelju 6.10. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *