Natječaj / Call for Submission for Živi Atelje DK Gallery for 2018

2018 Call for Submission-Natečaj for Živi Atelje DK Gallery-photo
[ ŽIVI ATELJE DAJHT KRALJ RASPISUJE NATJEČAJ ZA DJELOVANJE U GALERIJI ŽIVI ATELJE DK ZA 2018. GODINU. ]
 
*Bilingual in Croatian and English.
 
► Prijaviti se mogu
• samostalne izložbe
• skupne izložbe
• edukativni programi
• diskurzivni programi (tribine, okrugli stolovi, diskusije)
• međuinstitucionalne suradnje
 
► Prijava treba sadržavati
• naziv projekta
• koncept projekta
• fotografije, skice, vizualni, audio ili ostali sadržaj vezan uz projekt
• kontakt podatke i životopis autora ili nosioca koncepcije izložbe
• tehničke potrebe izložbe
 
► Financiranje izložbe/projekta
Udruga Živi Atelje DK će program aplicirati institucijama tražeći financijsku potporu.
 
Po objavi rezultata o financiranju izložbe/projekta Udruga Živi Atelje DK će razmotriti jesu li dobivena sredstva dostatna za realizaciju izložbe/projekta.
 
Ako je odobren maksimalan iznos po izložbi/projektu Udruga Živi Atelje DK će pokriti sljedeće troškove: trošak pozivnica, kataloga i plakata, galerijske troškove (najam, dežurstvo, komunalije), autorski honorar kustosa i umjetnika, fotografa, prevoditelja, trošak transporta radova, putne troškove za umjetnika i kustosa koji će biti nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brod, vlak).
 
Ako nije odobren maksimalan iznos po izložbi/projektu Udruga Živi Atelje DK će gore navedene troškove preraspodijeliti sukladno odobrenim sredstvima i o tome obavijestiti predlagatelja izložbe/projekta.
 
Udruga Živi Atelje DK neće (su)financirati produkciju i opremu umjetničkih radova/projekata niti prijavljivati na natječaje troškove produkcije.
 
► Podnošenje prijave
Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku na: maja@ziviatelje.dk s naznakom “Natječaj Galerije Živi Atelje DK za 2018.” Prijavnica koja nije u cijelosti ispunjena i pristigla nakon roka neće se razmatrati.
 
► Rok
Rok za slanje prijedloga: 15. kolovoza 2017. godine u ponoć.
 
► Dodatne informacije
Za sve dodatne informacije slobodni ste obratiti se voditeljici galerije Maji Subotić na e-adresu: maja@ziviatelje.dk. Rezultati natječaja bit će poznati do 3. rujna te će se objaviti na internetskoj i društvenim stranicama Živog Ateljea DK.
—-
Živi Atelje DK je nezavisna, interdisciplinarna, nevladina i neprofitna organizacija koja pruža podršku različitim umjetničkim izrazima i potiče suradnju među umjetnicima. Udruga Živi Atelje DK u svojem radu naglasak stavlja na propitivanje identiteta i razumijevanje drugosti kroz aktivnosti koje povezuju lokalnu i međunarodnu zajednicu u umjetničkom procesu. Udruga se bavi i zaštitom te promocijom umjetničkog nasljeđa akademske kiparice Vere Dajht-Kralj čiji je atelje središte naših kreativnih aktivnosti.
 
—-
 
[ ŽIVI ATELJE DAJHT KRALJ CALL FOR SUBMISSIONS FOR EXHIBITIONS IN THE ŽIVI ATELJE DK GALLERY IN 2018 ]
 
► Applicable are:
• independent exhibitions
• group exhibitions
• educational programs
• discussion programs (panels, roundtables, discussions)
• inter-institutional cooperations.
 
► Application must include:
• project name
• project concept
• photographs, sketches, visual, audio or other content from the project
• contact info and biography of the author or concept leader
• technical requirements of the project.
 
► Financing of the exhibition/project:
The Živi Atelje DK will apply the program to institutions offering financial support.
Upon the publication of tender results Živi Atelje DK will consider if the awarded funds are sufficient for the realization of the exhibition/project.
If the maximum amount per exhibition/project is approved, Živi Atelje DK will cover the costs of: invitations, catalogue and posters, gallery expenses (rent, watch duty, overhead expenses), royalties for the curator and artist, photographer, translator, transportation of works, travel costs for artist and curator reimbursed in the amount of public transport of lowest tariff (bus, boat, train).
If the maximum amount is not approved, Živi Atelje DK will cover costs within the approved amount and inform the exhibition/project author or leader.
Živi Atelje DK will not (co)finance production or equipment of artistic works/projects not apply production costs to tenders.
 
► Application submittal:
Applications are sent only in electronic form to: maja@ziviatelje.dk, with the subject line “Živi Atelje DK Gallery Tender for 2018.” Incomplete or late applications will not be considered.
 
► Deadline:
Deadline for submittal: August 15, 2017 by midnight.
 
► Additional information:
For all additional information contact Gallery coordinator Maja Subotić via: maja@ziviatelje.dk. Tender results will be announced by September 3, 2017 and published on the internet and social pages of Živi Atelje DK.
 
 
—-
Živi Atelje DK is an independent, interdisciplinary, non-governmental and non-profit organization focused on support and cooperation with artists, inclusion of the public through and into art locally and internationally, and exploration and understanding of otherness. Identity, memory, peace-building, ecology and equality are part of the issues whose exploration we encourage through art. We are also working on the preservation and promotion of the art of academic sculptor Vera Dajht-Kralj, whose atelier is the center point of our creative activities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *